סגולה נגד עין הרע

  • להתלבש בצניעות (גם גברים).
  • ידוע ומפורסם התפילה של החיד"א (מובאת בהמשך) לעין הרע ונבדק ואומת ומנוסה בין כל עם ישראל ואומרים אותו מעל ראשו של החולה ויש אומרים אותו על כוס מים ונותנין לחולה לשתות המים.
  • לומר את הפסוק: "ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחווה אל היכל קדשך ביראתך".

תפילה נגד עין הרע וכנגד שאר עינא בישא:

ואני תפילתי לך ה' עת רצון אלוהים ברב חסדך ענני באמת ישעך, ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחווה אל היכל קדשך ביראתך, בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות צעדה עלי שור. רבונו של עולם בכוח השמות הקדושים היוצאים מן הפסוקים האלה מראשי התיבות ומאמצעי תיבות תסיר עין הרעה מן פב"פ ותשלח לו (לה) במהרה רפואה שלמה מן השמים, אמן סלה נצח ועד. ויהי רצון כאלו כיוונתי כל הכוונות שכיון בהן רב הונא עליו השלום.

משביע אני עליכם כל מני עינא בישא, עינא אוכמא, עינא צרובא, עינא תכלתא, עינא ירוקה, עינא ארוכה, עינא קצרה, עינא רחבה, עינא צרה, עינא ישרה, עינא עקומה, עינא עגולה, עינא שוקעת, עינא בולטת, עינא רואה, עינא מבטת, עינא בוקעת, עינא שואבת, עינא דדכורא, עינא דנוקבא, עינא דאיש ואשתו, עינא דאישה ובתה, עין דאישה וקרובתה, עין דבחור, עין דזקן, עין דזקנה, עין דבתולה, עין דבעולה, עין דאלמנה, עין דנשואה, עין דגרושה, וכל מין עינא בישא שיש בעולם, שראתה והביטה ודיברה בעין הרע על פב"פ.

גזרא נא ואשבענא לכון בההוא עינא עילאה, עינא קדישא, עינא חדה, עינא חוורא עינא דאיהי, חיור גו חיור, עינא דכליל כל חיור, עינא דכלא ימינא, עינא פקיחא, עינא דאשגחותא תדירא, עינא דכלא רחמי, עינא דאיהי רחמי גו רחמי, ינא דכליל כל רחמי, עינא דלית עלה גבנוני, עינא דלא אדמיך ולא נאים. עינא דכל עיינין בישין את כפיין ואת טמרן לגו כיפין מן קדמוהי. ענא דנטיר לישראל. כדכתיב הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. וכתיב הנה עין ה' אל יראיו למיחלים לחסדו. בההיא עינא עילאה נזירת ואשבעית עליכון כל מין עינא בישא שתסירו ותערקו ותברחו מעל פב"פ ולא יהיה לכם כח לשלוט בו לא ביום ולא בלילה, לא בהקיץ ולא בחלום. ולא בשום איבר מרמ"ח איבריו ולא בשום גיד משס"ה גידיו (לנקבה – ולא בשום איבר מאבריה ולא בשום גיד מגידיה), ולא בשערותיו ולא בציפורניו (לנקבה – ולא בשערותיה ולא בציפורניה), מעתה ועד עולם. אמן נצח סלה ועד. "אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה". "סלה תסובבני פלט רני תצרני מצר לי סתר אתה". "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות צעדה עלי שור". "שור עלי צעדה בנות עין עלי פורת בן יוסף פורת בן".

ואומרים יושב בסתר וכו' (פרק צ"א בתהילים).

xdukv xduku,