סגולה נגד מלשינים

  • אמירת תהילים פרק קמ': 'זה המזמור חיבר דוד על המלשינים, בפרטות על דואג שהיה ראש לכל הקושרים. ותפלה זו יאמר כל יחיד ויחיד שיש לו מלשינים'.

xdukv xduku,