סגולה – מהי?

…"כל הסגולות והרפואות מה שצדיקי הדור נותנים והאדם מתרפא על ידו, מאז נעשה דרך הטבע שהחולה יתרפא מזו הסגולה, כי הצדיק על ידי כח התורה שלומד תורה לשמה שהוא סם חיים, והמצות שעושה, יש כח בידם ליתן סגולה, בסוד והייתם לי סגולה, ומאז נעשה הסגולה דרך טבע".

(דגל מחנה יהודה, מהרה"ק מסטרעטין זי"ע, בסופו)

חשוב לציין את המובא בספרים הקדושים, שבדרותינו אלו נשתנה טבע גוף האדם, והרבה רפואות המובאות בספרי הקדמונים, לא מתאימים לנו היום. כל זה בנוגע לרפואות, אבל הסגולות אינם משתנים, הסגולות מימי הקדמונים יש להם את אותו הכח, שאינו נחלש עם הדורות.

בין גדולי ישראל קיימות שתי דיעות, מהי הסגולה.
האור החיים הקדוש, אומר שסגולה היא דבר שלמעלה מהטבע, ועם ישראל נקרא עם סגולה, הקב"ה בחר בו שיהיה שלא כפי המשוער, למעלה מכל מדידות והגבלות.

וכן  כותב רבינו בחיי על הפסוק "שם שם לו חוק ומשפט" – חוק הוא הסגולה שאין טעמו נודע, משפט הוא הטבע, שמשפטו שיהיה כן בטבעו.
וכפי שכותב הרמב"ן שכל חוקי התורה הם חוקים וסגולות שאין אנו מבינים את טעמם, אין זה טבע העולם שבזמן שעובדים עבודה זרה, לא יורדים גשמים. ולאידך "אם בחוקתי תלכו יתברכו כך וכך", ואוכל חלב יכרתו ימיו, אלא הכל סגולה.

לעומתם כותב החתם סופר "ואני אומר אין שום סגולה בעולם אלא חסרון ידיעתנו בטבעיים", וכאשר הקב"ה יתן לנו להבין את סתרי הטבע, אנו נבין מדוע מגנט מושך ברזל, ומדוע כשעובדים עבודה זרה, אזי "ועצר את השמים ולא יהיה מטר", ומדוע כשאוכלים חלב בהמה נכרתים מהעולם. כך גם ניתן להבין את טעמי פרה אדומה שעטנז, וכיצד על ידי שמירת דיני התורה, מתברכים אנו בכל טוב על פי סדרי הטבע.

xdukv xduku,