סגולה לנס | סגולה לישועה

  • סגולה גדולה למי שצריך לאיזה נס אזי יתן ח"י גדולים או סכום אחר כמניין ח"י לצדקה עבור נשמת רבי מאיר בעל הנס ז"ל ויאמר בפה מלא "הריני מנדר ח"י לצדקה עבור נשמת רבי מאיר בעל הנס".

"אלקא דרבינו מאיר בעל הנס עננו, אלקא דרבינו מאיר בעל הנס עננו, אלקא דרבינו מאיר בעל הנס עננו. ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו כשם ששמעת את תפילת עבדך רבי מאיר בעל הנס ועשית עמו ניסים ונפלאות כך תעשה עמדי ועם כל עמך ישראל הצריכים נסים נגלים ונסתרים לעבדיך (פב"פ) (ויפרוש שאלותיו)".

ואח"כ יאמר מזמור כ' ולג' וקכא' וזכות כל הצדיקים יעמוד לנו אמן".

xdukv xduku,