סגולה לזיכרון

  • לעשות קשר – סגולה לזכור דברי תורה, וכל דבר אחר (ע"פ קבלה).
  • סגולה לזכרון לומר בכל יום שבע פעמים: "נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי".
  • סגולה לזיכרון הלימוד, ללמוד 101 פעמים.
  • להזכיר שבעה פעמים את עשרת הבנים של רב פפא.
  • לומר את הפסוק: "זכר דבר לעבדך על אשר יחלתני", ומיד להתחיל ללמוד ללא הפסק.
  • לנשק את ספר הלימוד בתחילת הלימוד ובסופו.

xdukv xduku,