סגולה להנצל מגהינום

  • אמירת תהילים פרק כה': 'והאומרו בכל יום, אינו רואה פני גיהנום'.
  • אמירת תהילים פרק קמה' שלושה פעמים בכל יום: 'כל האומר זה המזמור שלש פעמים בכל יום בכל כוונתו, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. ולגודל התהלה, חברו באל"ף בי"ת'.

xdukv xduku,