סגולה לבריאות | סגולה לרפואה | תהילים לרפואה

רשימת סגולות לבריאות – סגולות לרפואה
  • אמירת תהילים פרק ו': 'תפלה נוראה לכל אדם להתפלל בחליו, שהשם יתברך ירפא אותו רפואת הנפש ורפואת הגוף. וכל חולה המתפלל תפלה זו בכוונה ובלב נשבר ונדכה, בטוח הוא שהקב"ה יקבל תפלתו.'
  • אמירת תהילים פרק קג': 'זה המזמור דוד היה אומר, כשהיה חולה. וטוב להתלל על החולה, ומכל שכן החולה עצמו בעוד נשמתו בגופו, אזי יכול לברך להקדוש ברוך הוא בגופו ונפשו עם הקרביים. עיין ותמצא מרגוע לנפשך'.
  • תפלה על החולים, פרקי תהילים: כ, ו, ט, יג, טז, יז, יח, כב, כג, כח, ל, לא, לב, לג, לז, לח, לט, מא, מט, נה, נו, סט, פו, פח, פט, צ, צא, קב, קג, קד, קז, קטז, קיח, קמב, קמג, קמח. ואחר כך יאמרו את הפסוקים בפרק קי"ט בהתאם לשם החולה. ואח"כ את הפסוקים של אותיות קר"ע שט"ן. (פרק קי"ט כתוב על פי סדר האל"ף בי"ת, כל שמונה פסוקים מתחילים באותה האות. לדוגמא חולה ששמו 'יעקב' יתפללו לבריאותו: שמונה פסוקים של האות י', שמונה פסוקים של האות ע', וכן הלאה).
  • בדיקת התפילין והמזוזות.

xdukv xduku,